Framtidsverkstad

Möten för kunskapsutveckling

 

I KUNiS kommer människor från organisationer inom den sociala ekonomin (ideell sektor) och studenter och lärare från socionomutbildningen att mötas på jämlika villkor och diskutera hur man kan utveckla kunskap tillsammans utifrån de olika verksamhetsfält man befinner sig i. På det sättet vill vi skapa ny kunskap tillsammans som kan bli en varaktig del av socionomernas grundutbildning och som kopplar ihop teori och praktik på ett bra sätt.

 

Det finns många olika metoder i att skapa förutsättningar för diskussioner där allas röster kan höras. I KUNiS har vi använt oss av olika men ganska lika metoder, framtidsverkstad och Open space. De bygger på samma principer men har lite olika form.

 

Framtidsverkstad

 

I mars 2015 genomförde vi en Framtidsverkstad som varade i två dagar. Framtidsverkstad innebär att människor samlas i grupp för att tillsammans arbeta med en för dem central fråga. Arbetsprocessen är fokuserad på framtiden och deltagarna får fritt ge uttryck för sina önskningar och fantasier.

En Framtidsverkstad genomförs i olika faser:

 

Kritikfasen, Visionsfasen, Handlingsfasen och Uppföljningsfasen

 

Metoden används då man

 

• har problem man vill lösa

• vill kläcka nya idéer

• vill göra en verksamhetsstrategi för de kommande åren

• vill göra en konkret handlingsplan för att nå gemensamma mål.

 

Uppföljning

 

För att säkerställa att handlingsplanen från Framtidsverkstaden följs upp träffas grupperna igen efter en tid och planerar tillsammans när, var och hur den skall genomföras i konkret handling.

Det är dagens (inte kommande) problem som styr framtidsverkstaden.

 

Open space

 

På våren 2016 tyckte vi att metoden kunde passa bättre. Open Space är en metod som på liknande sätt gör det möjligt för alla att komma till tals. På ett demokratiskt sätt byter man erfarenheter med syftet att genomföra utvecklings- och förändringsarbete på lika villkor. Ledaren sätter rubrik och ramar för mötet, men de viktiga frågorna skapas av deltagarna, som skriver ner sina frågeställningar på papper. Dessa sätts upp på väggen och skapar de ämnen som grupperna ska diskutera. Var och en väljer själv vilken grupp hen vill tillhöra utifrån intresse, men kan byta grupp då de finner ämnet uttömt.

 

Gruppernas förslag och idéer sätts upp på tavlan och utifrån dessa gör man en handlingsplan som också beskriver vem som ansvarar och hur man går vidare.

 

Fyra principer i Open space:

 

  • Vilka som än kommer är rätt personer
  • Vad som än händer är det enda som kan ske
  • När det än börjar är det rätt tid
  • När det är slut så är det slut

Forskningskonferens april 2016

 

Innan vi hade Open space-seminariet bjöd vi in två professorer från högskolan Ersta Sköndal, med specialområde Civilsamhället. De talade om Civilsamhället och samhällskontraktet (Lars Trägårdh) och Civilsamhället och samhällskontraktet (Lars Svedberg). Båda förelsäningarna kan du ta del av som videos under menyraden "Dokument".

Lars Svedberg talar om civilsamhället och det "svenska kontraktet".

Forskningsseminarium 20 april 2016

 

Filmen om Framtidsverkstaden i KUNiS i mars 2015. Filmning och redigering har skötts helt och hållet av verksamheten Karriärkraft Film & Media, en ekonomisk förening där personer med stod enligt LSS arbetar.

 

Framtidsverkstäder och Open space i KUNiS

 

I KUNiS fungerar framtidsverkstäder och/eller Open space som ett sätt att mötas på samma villkor och utifrån olika synvinklar utveckla ny kunskap i socionomutbildningen. Fokus ligger på jämlikhet, delaktighet och medinflytande och en ambition att överbrygga känslor av under och överordning. I den processen är alla lika och allas kunskaper och erfarenheter lika viktiga.

 

Framtidsverkstaden mars 2015

 

Hur kan social ekonomi och socionomutbildning utveckla kunskap tillsammans?

 

Första året genomförde vi en framtidsverkstad med detta tema. Resultatet blev fem olika fält av betydelse för hur vi kan utveckla ny kunskap tillsammans. Några av dem har konkretiserats i utbildningen, vilket man kan läsa mer om om man följer Arvsfondens blogg, som man kommer till genom att klicka på Arvsfondsloggan. Hur arbetet gick till och resultatet kan du se på den fem-minuter långa filmen här ovan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open space i KUNiS i maj 2016

 

När vi prövat våra idéer i undervisningen behöver vi diskutera vad som fungerade bra och vad som behöver förbättras. Andra året i KUNiS hade vi beslutat att pröva metoden Open space i stället för framtidsverkstad. Vi hade innan dess att ha ett forskningsseminarium den 20 april där lärare och deltagare från social ekonomi kunde lära sig mer om civilsamhällets roll och historiska utveckling i samhället.

Framtidsverkstad mars 2015

Gruppdiskussioner i Open space-seminariet den 3 maj 2016