Gemensamma studier

Varför gemensamma studier?

 

En grundläggande tanke i KUNiS är att kurser i socionomutbildningen ska kunna matchas ihop med lämpliga organisationer med inriktning mot socialt arbete inom den ideella sektorn (social ekonomi). Själva meningen med KUNiS är att innehållet ska planeras i gemenskap och på jämlika villkor och att de gruppers som är berörda ska mötas i olika fora för att ta fram förslag till moment som kan bli en del av socionomutbildningen i olika kurser, i samverkan mellan utbildningen och de medverkande organisationerna.

 

Varför möten på jämlika villkor?

 

I möten mellan människor på jämlika villkor får man kunskaper och insikter som man inte kan läsa sig till. I sådana möten bryts fördomar ner och förändrar våra föreställningar om varandra. Det jämlika mötet bidrar till att riva ner makt- strukturer och hjälper oss att skapa förståelse för varandras situationer.

 

Att redan under studietiden få mötas och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra ger träning och lägger grunden till bättre samarbets- klimat för framtida möten där maktförhållanden av över- och underordning är inbyggda, men som kan överbryggas av den kunskap vi genom tidigare möten fått om varandra.

 

Kurser i samarbete mellan KUNiS och GU

 

Mentorskap i kursen Välfärdspolitik och socialt arbete på termin 1

 

I Framtidsverkstaden i mars 2015 var ett förslag att att studenter ska få "mentororganisationer" att besöka under utbildningen. För att pröva idén valdes en klass om 40 studenter ut och 10 olika organisationer har deltagit hittills. Så här ser upplägget ut:

 

  • en heldag på utbildningen med brukarmedverkan som tema. Föreläsningar på förmiddagen och studiebesök på eftermiddagen.
  • Studenterna besöker "sina" organisationer ännu en eftermiddag och är då med i den praktiska verksamheten.
  • "Mentorerna" följer med studenterna in på kursen där man har ett gemensamt seminarium med diskussioner.

 

Mentorskapet genomförs på detta sätt i avvaktan på att en lärargrupp, i samarbete med KUNiS, ska arbeta fram ett förslag till fältanknytning som kommer att omfatta alla studenter.

 

Studenter träffar sina mentorer på Fontänhuset i Göteborg, en verksamhet för personer som råkat ut för psykisk ohälsa.

Ett uppföljande seminarium i kursen Välfärdspolitik och socialt arbete, studenter och mentorer" tillsammans.

Kurser att delta i nästa termin, 2017

 

Socialt arbete på samhällsnivå, termin 7.

 

I en tre veckor lång kurs har deltagare i organisationer från social ekonomi möjlighet att följa en kurs som har inriktningen mot att skapa debatt för förändring på samhällsnivå, alltså inte på individ- eller gruppnivå även om förändringar alltid hamnar på den nivån ändå. Upplägget ser ut så här:

  • Deltagare i KUNiS följer föreläsningarna på kursen tillsammans med studenterna
  • Vi håller i en föreläsnings själva om KUNiS och den ideella sektorn utifrån de verksamheter vi kommer ifrån
  • Vi deltar i studiebesök, workshops och speed opinion-seminarier, som går ut på att vi två och två föredrar ett samhällsproblem som vi vill väcka opinion för förändring av.
  • Vi får ett intyg att vi genomgått kursen, dock blir vi inte examnerade som studenterna.

 

Om du vill titta närmare på innehållet i kursen och även se det intyg som delas ut så ligger länkar till detta plus schema och studieguide för senaste tillfället under menyraden Dokument

 

Nästa tillfälle att delta: januari 2017.

 

Funktionshinder, valbar profilkurs på termin 4

 

KUNiS deltar med planering i flera olika moment i kursen. Det är ett arbete som du gärna får vara med i. Du kan delta i kursen på olika sätt och på olika nivåer. Antingen besöka enstaka föreläsningar eller följa kursen från början till slut.

 

  • Alla föreläsningar är öppna för den som vill, det man behöver göra är att anmäla att man kommer. schemat ser du under menyraden Dokument
  • Delta i KUNiS med planering av vissa moment
  • Delta i workshops och seminarier

 

Funktionshinderkursen pågår under sju veckor.

 

Psykisk ohälsa, profilkurs, termin 4

 

Från och med vårterminen 2017 samarbetar KUNiS också med denna kurs. Här pågår fortfarande planering, men du kan ta del av kursens innehåll under menyraden Dokument. Kursen pågår under 7 veckor och man kan gå på de öppna föreläsningarna om man vill.

 

Vill du delta i någon av kurserna i KUNiS regi så anmäl intresse till Lotta Bergström på info.kunis@gmail.com. Om du vill kan du använda anmälningsblanketten som ligger under menyraden Dokument.

Demila och Victoria från Vägen ut!-kooperativen föreläser om sina organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Speed opinion om medborgarlön, framförda av Ida och Cecilia från Lärjeåns Trädgårdar och Fontänhuset i Göteborg.