Händer i projektet

Följ oss på KUNiS Facebooksida. Gå gärna in och gilla den!

https://www.facebook.com/KUNiS-Kunskapsutveckling-i-samverkan-754271451390143/.

Arvsfondsbeslut om förlängning

KUNiS kommer under det närmaste halvåret att gå upp in i en ny verksamhet, Forum för samverkan, och verka för att de erfarenheter och kunskaper som arbetats fram, liksom vissa samverkansformer, kan bli en del av denna nya verksamhet.

Seminarium måndagen den 9 april:

Från KUNiS till Forum för samverkan

Nu är ambitionen att vi tillsamman ska kunna ta vara på och utveckla de goda erfarenheter vi fått av KUNiS och att hitta gemensamma sätt att fortsätta samarbetet efter att projekttiden gått ut. Därför har vi planerat för ett seminarium på Mötesplatsen där Forum för samverkan ska ha sitt kansli. Samordnare för den nya verksamheten är Marie Zachrisson Gärdehed.

Följ länken för att läsa mer om Forum för samverkan:

http://www.oppnakanalengoteborg.se/GFC/Forum_for_%20samverkan_%202017.pdf

RIO - referensgrupp för idéburna organisationer

Två gånger per termin träffas lärare på Institutionen för socialt arbete och olika idéburna organisationer för att diskutera hur man kan samarbeta i socionomutbildningen. Vid förra mötet gick vi igenom det som redan pågår och började tala om vad vi vill utveckla framöver. Denna diskussion fortsätter vid nästa möte och förhoppningsvis kan vi också använda underlaget vid seminariet den 20 april.

Följ länken för att se anteckningar från mötet.

Socialt arbete på samhällsnivå

Nu har lärarna på kursen fått sitt abstract om KUNiS-samarbetet accepterat på Social work, Education and development-konferensen i Dublin 4-7 juli 2018. Det betyder att de kommer att presentera det arbetet på konferensen.

En ansökan är inskickad till CSA (Centralförbundet för socialt arbete) om medel för att kunna delta i konferensen för ytterligare personer, och två av dem ska komma från KUNiS-projektets deltagande organisationer.

Fältstudenter och C-uppsats

Marie och jag har nu träffat ansvariga lärare för fältstudierna på termin tre. Vi diskuterade hur ett samarbete med Forum för samverkan skulle kunna utformas och i avvaktan ombads vi att försöka få tag i några verksamheter som ville ta emot fältstudenter redan i vår, vilket är aktuellt under vecka 15 främst, och vara lite behjälpliga under vecka 18 då de ska skriva sin B-uppsats.

Just nu skriver två studenter sin C-uppsats om KUNiS, med fokus på termin sju.

Kalendarium 2018

 

9 april 9.00-13.00

Seminarium, "Från KUNiS till Forum för samverkan".

 

20 april 13.15-15.00

RIO-möte

 

V. 15 Fältstudenter följer KUNiS

 

 

INBJUDAN TILL SEMINARIUM

Följ länken.

Broschyr om KUNiS, från konferensen 25/10/2017

Följ länken och ta del av den broschyren

info.kunis@gmail.com