Om projektet

 

KUNiS står för Kunskapsutveckling i Samverkan.

 

Vad menar vi med det?

 

Vi menar att människor som har egen erfarenhet av att leva i socialt svåra situationer har kunskaper och erfarenheter som socionomstudenter behöver och inte kan läsa sig till i böcker.

 

Vi menar också att studenter och lärare har kunskaper och erfarenheter som kan komma idéburna organisationer och deras deltagare till nytta.

 

Tillsammans och på jämlika villkor skapar vi kunskap som kopplar ihop det akademiska med praktisk metod och självupplevd erfarenhet. Först då får man en bred kunskapsbas att stå på, som lägger grunden till bättre möten i framtiden.

 

Bakgrund

 

KUNiS tog form i gemensamma diskussioner mellan representanter för socionomutbildningen vid Göteborgs universitet och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborgsregionen. KUNiS kom till som en fortsättning på ett tidigare Arvsfondprojekt som vi kallade Projekt Fontänhögskolan, som var ett treårigt samarbete mellan socionomutbildning och Fontänhus i Sverige. Dessa erbjuder social och arbetsinriktad rehabilitering till människor med psykisk ohälsa.

 

I Projekt Fontänhögskolan studerade deltagare från Sveriges olika Fontänhus och socionomstudenter tillsammans på jämlika villkor under fem hela dagar, växelvis på universitetet och i ett Fontänhus.

 

Resultatet blev möten mellan människor där olika roller, kunskaper och erfarenheter blandades. Man lärde sig av varandra och om varandra, fördomar och attityder förändrades. Både fontänhusdeltagare och studenter kände sig stärkta av samarbetet.

 

 

Vi såg en möjlighet att utveckla idéerna och så kom KUNiS till.

Så vad ska vi göra?

 

I KUNiS ser vi framför oss Framtidsverkstäder där deltagare från organisationerna och socionomutbildningen tillsammans, från grunden, kartlägger brister i brukarmedverkan i socionomundervisningen och tar fram idéer om hur vi kan göra det bättre. Därefter prövar vi tillsammans våra idéer i gemensamma studier i lämpliga kurser i socionomutbildningen.

 

Vad vi vill uppnå:

 

• Vi vill utmana den kunskapssyn som råder, liksom attityder och fördomar åt olika håll.

 

• Vi vill förbättra kopplingen mellan teori och praktik så att studenterna känner sig bättre

förberedda när de går in i yrkeslivet.

 

• Vi vill höja statusen så att självupplevd kunskap får ett högre värde i socionomutbildningen och på det sättet stärka organisationernas deltagare.

 

• Vi vill ge organisationernas deltagare en inblick i hur det är att studera på universitet.

 

• Vi vill sprida kunskap om rehabiliterande metoder som bedrivs av organisationerna inom den sociala ekonomin.

 

• Vi vill också att organisationerna utvecklar kunskap om varandras verksamheter och på det sättet skapar användbara nätverk.

 

• Vi vill uppnå ökat medinflytande och delaktighet ”på riktigt”.